Карти

Общи условия за използване на карти EKONOMY

1. Условия за придобиване на Карта EKONOMY
1.1. Всяко физическо лице, което има постоянен адрес в България и навършени 18 г., може да получи Карта EKONOMY.
1.2. Общите условия, валидни за използване на карти EKONOMY, са налични във всяка бензиностанция „ЕКО“ в България, като същите са достъпни и     в електронен вариант на интернет страницата на „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД: www.eko.bg.
1.3. Лицето получава Карта EKONOMY при следните условия:
а) предадена на каса в бензиностанция „ЕКО“ на територията на Република България попълнена Заявка с лични данни. Заявката е налична както на хартиен носител във всяка бензиностанция ЕКО в България, така и в електронен вариант на интернет страницата на „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД: www.eko.bg.
б) наличие на попълнени вярно, четливо и с главни букви лични данни.
в) подписано Уведомление във връзка с обработване на лични данни..
1.4. Едно физическо лице може да получи една карта EKONOMY на каса в бензиностанции „ЕКО“ в България при спазване на условията по т.1.3. В попълнената заявка може да се изяви желание за получаване на втора карта. Втората карта се получава едновременно с първата карта EKOMONY на място в бензиностанцията, като за нея също не се заплаща такса.
2. Условия за ползване на Карта EKONOMY
2.1. Карта EKONOMY е издадена от „ЕКО България” ЕАД, ЕИК: 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, п.к. 1756, ул. „Лъчезар    Станчев” 3, „Литекс Тауър”, ет. 9, представлявано от Андреас Триантополус.
2.2. Карта EKONOMY дава право на картодържателя ù да ползва отстъпки при покупка на горива само в бензиностанции „ЕКО“ на територията на Република    България. Конкретните отстъпки, които картодържателят може да ползва към момента на покупка, са обявени в бензиностанции „ЕКО“ на територията на Република България и на интернет страницата на „ЕКО България” ЕАД: www.eko.bg. „ЕКО България“ ЕАД може по всяко време едностранно, по своя преценка, да променя вида и размера на предоставяните отстъпки, без за целта да е необходимо предварително нарочно уведомление до всеки картодържател поотделно. Промените на предоставяните отстъпки влизат в сила по отношение на всички активни карти EKONOMY от момента на публикуването им на интернет страницата на „Еко България“ ЕАД: www.eko.bg.
2.3. „ЕКО България“ ЕАД може да информира картодържателя за условията за ползване на карта EKONOMY и за промяна по тях на посочените от него в Заявката електронен адрес или мобилен телефон.
2.4. Картодържателят има право да откаже получаването на информация. Отказът следва да бъде направен чрез обаждане на Центъра за обслужване на клиенти или изпращане на съобщение по електрона поща на: office@eko.bg.
2.5. За да ползва отстъпки, картодържателят трябва да представи активна карта на касата в бензиностанция „ЕКО“ в България при плащането на покупката. Отстъпките се ползват при плащане в брой или с дебитна/кредитна карта. Не се допуска при едно плащане използване на комбинация от две и повече карти, издадени от „ЕКО България” ЕАД или негови партньори и валидни за покупки в бензиностанции „ЕКО“. За избягване на съмнение, карта EKОNOMY не може да се използва в комбинация с карти ЕКО Партньори, ЕКО Дебитни, WAG, DKV, UTA и техни подобни.
2.6. Отстъпките ще се предоставят като намаление на цената на един пълен литър гориво в деня на покупката (с вкл. ДДС) и се приспадат от общо дължимата сума за цялото закупено гориво, което се отразява във фискалния бон. За закупено количество гориво, по-малко от един пълен литър, отстъпка не се начислява.
2.7. Карта EKONOMY не е банкова карта, не е средство за разплащане и не може да бъде продавана или отдавана под наем на трети лица.
2.8. Картодържателят има право да предостави притежаваната от него карта EKONOMY за ползване от трети лица. „ЕКО България“ ЕАД не носи отговорност, в случай че картодържателят претърпи вреди в резултат на това, че е предоставил своята карта за ползване на трето лице.
2.9. Всяко лице, което ползва картата, се съгласява с Общите условия, валидни за използване на карти EKONOMY.
2.10. Картодържателят има право да се откаже от ползване на карта EKONOMY. Отказът следва да бъде заявен писмено чрез изпращане на съобщение по    електронна поща на: office@eko.bg. В електронното писмо се посочва адресът на бензиностанция ЕКО в България, в която картодържателят желае да върне притежаваната от него карта EKONOMY. Отказът следва да бъде потвърден по електронна поща от ЕКО.
2.11. Картодържателят има право да направи рекламации по използването на притежаваната от него карта. Рекламациите се приемат писмено в бензиностанции ЕКО в България и следва да бъдат придружени от съответните фискални бонове и други налични доказателства.
2.12. „ЕКО България“ ЕАД има право да променя едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила, след като актуалният текст на Общите  условия бъде обявен на интернет страницата на „ЕКО България” ЕАД: www.eko.bg.
3. Активиране, валидиране и блокиране на карта EKONOMY
3.1. Карта EKONOMY е активна веднага след получаването ù и е със срок на валидност от три години от последното използване на картата. „ЕКО България“ ЕАД има право едностранно да намалява или увеличава срока на валидност на картата, без ограничения, включително във времето, като обяви новия срок в Общите условия на интернет страницата на „ЕКО България” ЕАД: www.eko.bg.
3.2. Карта EKONOMY се валидира до един месец след получаването ù при следните условия:
а) на посочените в Заявката електронен адрес или мобилен телефон картодържателят ще получи съобщение за валидиране.
б) в срок от един месец след получаване на съобщението за валидиране, картодържателят е длъжен да отговори на него с обратно съобщение, изпратено по електронна поща office@eko.bg или със SMS с текст EKONOMY на кратък номер 1917.
в) ако в посочените срокове картодържателят не отговори на съобщението за валидиране, съответната карта EKONOMY се деактивира служебно.
г) ако се установи, че картодържателят не е попълнил в Заявката своите лични данни според изискванията на т. 1.3 (б) и (в)., че същият не е подписал собственоръчно Уведомлението във връзка с обработване на лични данни по 1.3 (б) или, че не е попълнил своя електронен адрес или мобилен телефон за връзка, картата се блокира.
д) ако се установи, че предоставените лични данни по т.1.3 не са верни, пълни или четливи, представител на „ЕКО България“ ЕАД ще се свърже с физическото лице за потвърждаването им.
е) ако картодържателят не може да бъде намерен за потвърждаване на личните данни или не съдейства за отстраняване на неточностите им, притежаваната от него карта се блокира.
ж) валидирането на картата по мобилен телефон става с изпращане на SMS с текст EKONOMY на кратък номер 1917 (на цена от 0,36 лв. с включен ДДС за брой) . Стойността на SMS e за сметка на картодържателя.
3.3. В случай че картодържателят не спазва Общите условия, ЕКО има право да блокира притежаваната от него карта незабавно и без уведомление.
4. Лични данни
4.1. За целите на предоставяне на EKONOMY карта „ЕКО България“ ЕАД, както е идентифицирано в т. 2.1 по-горе и в качеството си на администратор на лични данни, обработва следните данни на заявителя, както са предоставени от последния при попълване на Заявката:
а) име и фамилия;
б) адрес за кореспонденция;
в) пол;
г) дата на раждане;
д) електронна поща;
е) мобилен телефон;
ж) положен собственоръчно подпис.
(заедно наричани „Лични данни“).
Необходимите Лични данни за целта на издаване на карта EKONOMY са отбелязаните със символ * в Заявката, както и подписът на заявителя. Предоставянето на останалите Лични данни, съдържащи се в Заявката с Лични данни, е по желание на заявителя.
4.2. С подписаното Уведомление във връзка с обработване на лични данни по т. 1.3, б. (в) по-горе, което е неразделна част от Заявката, заявителят се запознава с информация относно събирането и обработването на Личните му данни за целите и при условията, упоменати в тези Общи условия, в това число с автоматични средства, от „ЕКО България“ ЕАД в качеството му на администратор на лични данни.
4.3. Събраните Лични данни се обработват за следните цели и при следните срокове:
а) за издаване и администриране на заявената карта EKONOMY;
б) за потвърждаване или промяна на Личните данни на картодържателя.
За целите на б. (а) и (б) от тази т. 4.3 максималният срок на обработване е: до 6 години след датата на деактивиране на картата по каквато и да е от причините по тези Общи условия, включително, но не само поради изтичане на срока й за валидност.
в) директен маркетинг чрез изпращане на продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на ЕКО България;
г) за изследване на мнението на картодържателя чрез изпращане на покана за участие в различни маркетингови проучвания.
За целите на б. (в) и (г) от тази т. 4.3 максималният срок на обработване е: до 10 години след подаване на Заявката.
Хартиените носители на Заявките се съхраняват от „ЕКО България“ ЕАД в срок до 2 (две) години от предаването им на каса на бензиностанция „ЕКО“.
4.4. Основание на обработването на Лични данни
а) обработването на Личните данни с цел издаване и администриране на заявената карта EKONOMY и/или потвърждаване или промяна на личните данни на картодържателя е необходимо за изпълнението на задълженията на „ЕКО България“ ЕАД във връзка с предоставяне на търговските условия при ползване на карта EKONOMY, както и законовото задължение на дружеството да поддържа Личните данни актуални;
б) обработването на Личните данни за целите на директен маркетинг и изследване на мнението на картодържателя се основава на легитимния интерес на „ЕКО България“ ЕАД да рекламира своите стоки и услуги и да поддържа високото им качество.
4.5. Предоставяне на Личните данни на трети лица с възлагане на обработването им
(а) ако Заявката е подадена на каса на бензиностанция ЕКО, Личните данни ще бъдат обработвани и от партньора на „ЕКО България“ ЕАД, управляващ съответната бензиностанция, при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.
(б) „ЕКО България“ ЕАД може да възложи на маркетингови агенции една или всички от гореизброените дейности по обработване на Личните данни като осигури тяхната защита и законно обработване.
(в) „ЕКО България“ ЕАД може да възложи съхранение на хартиения носител на Заявката на външен архив. В допълнение, „ЕКО България“ ЕАД може да предаде данните по заявката на други доставчици на услуги, когато това е необходимо за постигане на целите по-горе (напр. доставчици на софтуери и хардуерни решения и др.). При всяко предаване на данни ще бъде осигурена тяхната защита и законно обработване.
4.6. Всеки картодържател има право да възрази срещу обработването на Личните му данни за целите на директния маркетинг и/или участие в маркетингови проучвания по всяко време, като изпрати възражението си в заявление по един от начините по т. 4.9 по-долу.
4.7. При получаване на заявление за възражение по т. 4.6, „ЕКО България“ ЕАД няма да обработва Личните данни на възразилото лице за целите по т. 4.3, б (в) и (г) от датата на получаването му и няма да ограничи по какъвто и да е начин условията за ползване на карта EKONOMY. С цел да осигури спазване на това задължение, „ЕКО България“ ЕАД ще създаде база данни на лица подали възражения по т. 4.6.
4.8. Освен правото на възражение по-горе, всеки картодържател, в качеството си на субект на Лични данни, има следните права във връзка с Личните му данни, обработвани от „ЕКО България“ ЕАД:
а) на достъп;
б) на коригиране или изтриване;
в) да ограничи обработването на данните.
4.9. Правата по т. 4.6 и 4.8 картодържателите могат да упражнят по един от следните начини:
а) по електронна поща до: office@eko.bg;
б) с писмо, адресирано до: „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, адрес: Литекс Тауър, ул. „Лъчезар Станчев“ № 9, ет. 3, район Изгрев, гр. София 1756;
в) по какъвто и да е друг начин, посочен от „ЕКО България“ ЕАД в съответното директно маркетингово съобщение - напр. линк за отказване, изпратен с електронно писмо.
4.10. Всеки картодържател също има право  да подаде жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконно обработване  на Лични данни на електронен адрес: kzld@cpdp.bg.
5. Изгубени, откраднати и повредени карти
В случай, че картата е повредена, унищожена, загубена или открадната и картодържателят желае подновяването ù, физическото лице е необходимо да попълни ново Заявление с лични данни според условията на т. 1.3. При подновяване на повредена, унищожена, загубена или открадната карта EKONOMY, картодържателят не заплаща такса.
6. Център за обслужване на клиенти
В случай на въпроси, оплаквания, коригиране на данни и други, картодържателят може да се обади на следния телефон:
0800 1 82 82 (безплатно обаждане от цялата страна) или да изпрати електронно писмо на office@eko.bg.
7.Други условия
7.1. Недействителност на която и да е от разпоредбите на Общите условия не води до недействителност на останалите разпоредби.
7.2. За неуредените от тези условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
7.3. Всеки спор се решава по приятелски начин. Ако страните не се разберат, спорът се решава от български съд.
7.4. Настоящите Общи условия са валидни за всички вече издадени карти EKONOMY.
7.5. Настоящите общи условия са последно актуализирани на 18.05.2020 г.

Моля, имайте предвид, че личните Ви данни, предоставени в настоящата Заявка, ще бъдат обработени от „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, с адрес: Литекс Тауър, ул. „Лъчезар Станчев“ № 9, ет. 3, район Изгрев, гр. София 1756, представлявано от Андреас Триантополус, в качеството му на администратор на лични данни за целите на:
а) издаване и администриране на заявената карта EKONOMY и за потвърждаване или промяна на личните данни на картодържателя.
За тези цели данните ще бъдат обработвани на основание изпълнение на задълженията на ЕКО България, поети към картодържателите.
Срокът на това обработване е до 6 години след датата на деактивиране на картата EKONOMY по каквато и да е от причините по Общите условия за издаването и ползването й, включително, но не само поради изтичане на срока й за валидност. Хартиеният носител на Заявката се съхранява със срок до 2 години от предаването й на ЕКО България.
б) директен маркетинг чрез изпращане на продукти, съобщения за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други реклами, свързани с дейността на ЕКО България, както и за изследване на мнението на картодържателя чрез изпращане на покани за участие в различни маркетингови проучвания.
За тези цели обработването се основава на легитимния интерес на ЕКО България да рекламира своите стоки и услуги и да осигурява високото им качество. Срокът на това обработване е 10 (десет) години от датата на подаване на тази Заявка.
Ако сте подали Вашата Заявка на каса на бензиностанция на ЕКО България, Вашите данни ще бъдат обработвани и от нашия партньор, управляващ съответната бензиностанция, при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.
ЕКО България може да възложи на маркетингови агенции една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, както и да възложи съхранение на хартиения носител на Заявката на външен архив, като осигури тяхната защита и законно обработване.
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и/или маркетингови проучвания на мнението Ви по всяко време, като изпратите възражението си по един от следните начини:
• по електронна поща до: office@eko.bg;
• с писмо адресирано до: „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, адрес: Литекс Тауър, ул. „Лъчезар Станчев“ № 9, ет. 3, район Изгрев, гр. София 1756;
• по какъвто и да е друг начин, посочен от ЕКО в съответното директно маркетингово съобщение - напр. линк за отказване, изпратен с електронно писмо.
Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг и/или маркетингови проучвания, повече няма да обработваме личните Ви данни за тези цели. За да можем да осигурим това обаче, Вашите данни ще бъдат включени в база данни на картодържатели, подали възражения.
Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите заявления до горепосочените контакти.
Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконно обработване на лични данни на адрес kzld@cpdp.bg
Общи условия за използване на карти EKONOMY

Свали мобилното приложение EKO BG