Кариери

Партньор за управление на бензиностанция (София)

ЕКО България е международна компания в областта в търговията с горива и бързо оборотни стоки. Компанията разпространява своите продукти и предлага своите услуги чрез мрежа от 90 бензиностанции, използващи търговската марка ЕКО. Следвайки своя бърз растеж и план за бизнес развитие, компанията в момента търси партньори, които да заемат позицията:Отговорности:

 • Отговаря за цялостния процес по управление на дейността на бензиностанцията;
 • Управлява и координира ежедневната работа на служителите;
 • Ръководи организирането и провеждането на първоначално и последващи обучения за служителите;
 • Носи отговорност за всички активи на територия бензиностанцията;
 • Спазва политиките и процедурите на компанията и особено е ангажиран с тези, свързани със здравословни и безопасни условия на труд;
 • Полага ежедневни усилия да повишава продажбите, качеството на предоставяните услуги и да постига заложените цели.

Изисквания:

 • Опит в търговията и продажбите на дребно;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Способност за приоритизиране на задачи и работа под напрежение; 
 • Опит в управлението и ръководенето на хора;
 • Банкова гаранция в размер на 20 000 лв.;
 • Притежание на собствена фирма;
 • Завършено Висше образование;
 • Владеене на Английски език е предимство;
 • Работа с MS Office/Excel, Word, Outlook.

Предложение:

 • Заемане на ръководна позиция в бензиностанция,  част от престижна верига;
 • Възможност за личностно и професионално развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение, базирано на постигнатите резултати.
Ако смятате тази възможност за интересна и предизвикателна, моля, изпратете вашето CV на вниманието на г-н Георги Стоянов, Заместник директор търговия на дребно на e-mail: g.stoyanov@eko.bg.


Съхраняване на Вашето заявление и обработване на лични данни:


Моля, имайте предвид, че ако в резултат на процеса по набиране на доставчик на услуги по тази обява сте одобрен/с за следващ етап, но не сте окончателно избран/с, администраторът на лични данни „ЕКО България“ ЕАД, ЕИК 130948987, адрес гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 3, район Изгрев, Литекс Тауър, ет. 9, представлявано от Андреас Триантопулос („ЕКО“), ще запази автобиографията Ви и Вашите лични данни, за срок от 6 ( шест) месеца след приключването на конкретната процедура за назначаване по конкретната обява за работа.
През период EKO ще съхранява и обработва Вашите лични данни на основание законния си интерес за подбор на персонал и с цел подбор на персонал за настоящите и бъдещите нужди на бизнеса.
Получатели на Вашите данни биха могли да бъдат онлайн платформите за кандидатстване за работа, доставчиците ни на софтуерни и хардуерни услуги, например за електронна кореспонденция, счетоводители и ТРЗ специалисти, доставчици на услуги по подбор на персонал.
В края на периода по-горе, или след като ЕКО получи възражението Ви срещу съхранението на горепосочените лични данни, Вашата автобиография ще бъде унищожена окончателно без възможност за възстановяване.
Ако не сте одобрен за следващ етап, личните Ви данни, съдържащи се в предоставената от Вас документация за този конкретен процес на подбор, ще бъдат изтрити веднага след приключване на процеса.
Всякакви данни и документи, съдържащи Ваши лични данни, които не сме поискали в процеса на кандидатстване и подбор, но Вие сте ни предоставили по Ваша преценка, също ще бъдат изтрити веднага след получаването им, тъй като за нас е важно да сме сигурни, че обработваме само данните Ви, които са ни необходими за целите и основанията по-горе.

Можете по всяко време да се свържете с нас и да подадете възражение срещу съхранението на заявлението Ви за последващи процеси по набиране на персонал, като използвате следния начин:
- чрез писмо, изпратено/подадено лично на адрес гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 3, район Изгрев, Литекс Тауър, ет. 9, електронен адрес jobs@eko.bg  или до нашето лице по защита на личните данни с данни за контакт: DPO@helpe.gr; телефон: +30 210 6302252; Адрес: Химарас 8A, 15125 – Маруси, Гърция.
Можете също да използвате посочените по-горе начини за комуникация, за да упражните някое от следните права:
- достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, обработвани във връзка с тази обява;
- да изисквате да се променят Ваши неточни или непълни лични данни;
- да изисквате изтриване на Вашите лични данни, когато са изтекли сроковете за нейната обработка или сте подали възражение за по-нататъшна обработка.

Имате право също да подадете жалба за незаконосъобразно обработване на данните Ви до надзорния орган Комисията за защита на личните данни
EKO Bulgaria is an international company in the petroleum sector in the field of trade in fuels and FMCG. The Company distributes its products and offers its services through a network of 90 petrol stations, using the EKO trademark. Following its rapid growth and business development, the Company is currently looking for:Responsibilities:

 • Responsible for the overall management process of the petrol station;
 • Manage, supervise and coordinates day-to-day operation work of employees;
 • Manage organization and implementation of onboarding and ongoing training for employees;
 • Responsible for all assets of the petrol station territory;
 • Follows and maintains the company policies and procedures and is especially committed to those relating to employees health and safety;
 • On a daily base pursues the set goals to increase sales and improve quality of service.

Requirements:

 • Previous experience in trade and retail sales;
 • Excellent communication skills;
 • Ability to prioritize tasks and work under pressure;
 • People management experience;
 • Has its own company;
 • Bank guarantee of BGN 20,000;
 • Higher education;
 • English language knowledge is an advantage;
 • MS Office / Excel, Word, Outlook.


Our offer:

 • Opportunity to manage and develop a petrol station part of prestigious company;
 • Personal and professional development;
 • Motivating package and remuneration based on the achieved results.

If you find this opportunity interesting and challenging, please send your CV to attention of Mr. Georgi Stoyanov, Retail Deputy Director on e-mail: g.stoyanov@eko.bg.


Keeping your CV and personal data processing:


Please be informed that if, as a result of the process under this announcement, you are shortlisted, but not hired candidate, EKO Bulgaria EAD, UIC 130948987, address Litex Tower, Floor 9, 3, Lachezar Stanchev Street, Izgrev Region, Sofia 1756, represented by Andreas Triantopoulos (“EKO”) will keep your application and the personal data, provided therein for the term of 6 (six) months after the closure of the specific recruitment procedure for service provider under job announcement.
During this period EKO will keep your personal data based on its legitimate interest for finding the best service provider and for the purpose of consideration for satisfaction of its current and future business needs for outsourcing services.
Recipients of your data might be online platforms for job application, our software and hardware service providers, e.g. for electronical correspondence, accountants and payroll experts, recruitment service providers. 
At the end of the above period, or once EKO receive an objection against keeping the above personal data filed by you, your application and all other documents will be destroyed permanently without possibility for recovery.
If you are not a shortlisted candidate, your personal data contained in the documentation provided by you for this specific recruitment process will be deleted immediately after closure of the process.
Any data and documents containing your personal data which we did not requested during this specific tender process, but you have provided to us upon your discretion, also will be deleted immediately after their receipt, because it is important for us to make sure that we will process only those data of you which are needed for the purposes and the legal basis above.

You can at any time contact us and submit your objection against keeping your personal data for further recruitment processes using one of the following ways:
via letter sent to/delivered in person at: EKO Bulgaria EAD, UIC 130948987, Address: Litex Tower, Floor 9, 3, Lachezar Stanchev Street, Izgrev Region, Sofia 1756, e-mail: jobs@eko.bg; or to our DPO with contact details: e-mail: DPO@helpe.gr; phone number: +30 210 6302252; Address: Chimarras 8A, 15125-Marousi, Greece;
You may also use these ways of communication in order to exercise any of the following rights:
to access and obtain a copy of your personal data, processed by EKO Bulgaria EAD;
to require EKO Bulgaria EAD to change incorrect or incomplete personal data;
to require erasure of your personal data, when the terms for its processing are expired or you filed an objection for further processing.

Please be informed that you also have the right to file a claim with the Commission for Personal Data Protection for unlawful personal data processing.
Партньор за управление на бензиностанция (София)

Свали мобилното приложение EKO BG