Защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Това Уведомление за поверителност има за цел да Ви даде информация за това какви Ваши лични данни обработва „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и как ги използва. Ако имате каквито и да е въпроси в тази връзка, моля да се свържете с нас на следния имейл адрес: office@eko.bg или на пощенски адрес: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България.
Ако искате да потвърдите, че „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД обработва Ваши лични данни, или да осъществите достъп до личните данни, които „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД може да има за Вас, моля, свържете се с нас чрез имейл адрес: office@eko.bg.

ВЪВЕДЕНИЕ

Бензиностанции ЕКО са собственост на „ЕКО България“ ЕАД. Компанията стъпва на българския пазар през м. юли 2002 година и към днешна дата притежава 89 бензиностанции в цялата страна. Бензиностанции ЕКО също разполагат с 4 петролни депа в цяла България.
Еко България е част от Hellenic Petroleum Group (Хеленик Петролиум Груп), която е най-голямата индустриална и търговска корпорация в Гърция, имаща ключова роля в развитието на енергийния сектор в Югоизточния регион.
Успешното развитие на бензиностанции ЕКО се дължи на главната мисия – клиентите да получават продукти с доказано качество и възможно най-доброто обслужване в обектите от веригата.

Длъжностно лице по защита на личните данни на групата Хеленик Петролеум - Данни за контакт:
Електронен адрес: DPO@helpe.gr
Телефон: +30 210 6302252
Адрес: Химарас 8A, 15125 – Маруси, Гърция.

КАТЕГОРИИ ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА (СУБЕКТИ НА ДАННИ) И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За да може да извършва своите дейности, „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД обработва лични данни на следните основни категории Субекти на данни, освен онези, чиито данни се обработват в рамките на вътрешните трудови и корпоративни отношения:
• КЛИЕНТИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – при издаване на заявени EKONOMY карти и фактури на физическите лица в личното им качество. Общи условия за използване на карти EKONOMY можете да намерите интернет страницата на ЕКО БЪЛГАРИЯ - ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
• ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА КОРПОРАТИВНИТЕ КЛИЕНТИ за търговия на едро и дребно;
• СЛУЖИТЕЛИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ, използващи Fleet Карти – при издаване на предплатена Fleet Карта и покупки на гориво и газ. Общи условия за използване на корпоративни карти за юридически лица можете да намерите тук: ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
• ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ, която има договорни отношения с „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (включително наематели, наемодатели и титуляри, предоставящи ни ограничени вещни права).
• ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТРАНСПОРТ НА ГАЗ И/ИЛИ ГОРИВА
• БИЗНЕС КОНТАКТИ

КАК, ЗАЩО И В КАКВИ СРОКОВЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Долната информация се отнася както до Субектите на данни, които сами са предоставили личните си данни на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, така и до онези, чиито лични данни са предоставени на „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД от трети лица (например, техните работодатели).
„ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, представлявано от Андреас Триантопулос в качеството му на изпълнителен директор („ЕКО БЪЛГАРИЯ“), в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

• КЛИЕНТИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва следните категории лични данни на своите Клиенти:
(a) данни, съдържащи се в заявленията за издаване на EKONOMY Карти, а именно: име и фамилия; адрес за кореспонденция; пол; дата на раждане; електронна поща; мобилен телефон; положен собственоръчно подпис.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:
- издаване и поддържане на заявени EKONOMY Карти
За тази цел данните се обработват за срок до 6 години след датата на деактивиране на EKONOMY Картата поради каквато и да е причина съгласно Общите условия, валидни за използване на карти EKONOMY, включително, но не само деактивиране поради изтичане на срока й на валидност. Хартиените носители на заявките за издаване на EKONOMY Карти се съхраняват за срок до 2 години след предаването им на ЕКО БЪЛГАРИЯ.
Основанието за това обработване е изпълнението на договорни задължения, поети от ЕКО БЪЛГАРИЯ по отношение на картодържателите на Карти EKONOMY.
- директен маркетинг чрез изпращане на продукти, съобщения за продукти, промоционални условия, кампании, бюлетини и други рекламни материали, свързани с бизнес дейностите на ЕКО БЪЛГАРИЯ, както и за проучване на мнението на картодържателите чрез изпращане на покани за участие в различни маркетингови проучвания
Основанието за това обработване е легитимният интерес на ЕКО БЪЛГАРИЯ да промотира предлаганите от него стоки и услуги на клиенти и да поддържа високо ниво на качеството на предлаганите от него стоки и услуги.
Срокът на обработването за тези цели е до 10 години след получаване на заявка за издаване на EKONOMY Карта или който и да е от сроковете, изброени в следващата точка (b), ако е относимо.

На кого можем да предоставим данните Ви?

ЕКО БЪЛГАРИЯ може да възложи която и да е от горепосочените дейности по обработване на Вашите лични данни на маркетингови агенции и други външни доставчици на услуги, необходими за постигане на целите по-горе (напр. по архивиране на документи, софтуерни и хардуерни решения и др.) при осигуряване на защитата на данните и законосъобразното им обработване. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани също и от нашия партньор, управляващ съответната бензиностанция, където Вие ги предавате.
Може да предоставим личните Ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.
(b) данни, необходими за издаване на фактури на физически лица, както са поискани от Клиентите, а именно: име, ЕГН, адрес, подпис

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:
- изпълнение на договорни задължения и водене на счетоводство и данъчно облагане (включително издаване на фактури)
Основанията за това обработване са договорното задължение на ЕКО БЪЛГАРИЯ да обслужва своите клиенти и законовите задължения на дружеството, свързани с водене на счетоводство и данъчно облагане.
Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ за следните срокове:
- данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;
- данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;
- данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;
- данни, събирани във връзка с изпълнение на законови задължения – в предвидените за това законови срокове.

На кого можем да предоставим данните Ви

С цел издаване на фактури, ЕКО БЪЛГАРИЯ използва счетоводен и други видове софтуери, и лицата, предоставящи съответното софтуерно или хардуерно решение или осъществяващи поддръжката на този софтуер, могат да имат ограничен достъп до Вашите лични данни.
Можем да предоставим личните Ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.
Можем също да споделим горепосочените лични данни с нашето Централно управление, представлявано от Хеленик Петролиум S.A., Гърция
• ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА КОРПОРАТИВНИТЕ КЛИЕНТИ за търговия на едро и предплатени корпоративни продажби;
• ЗАКОНОВИ И/ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СОБСТВЕНИЦИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ, която има договорни отношения с ЕКО БЪЛГАРИЯ
(заедно наричани по-долу „Контрагенти“)
ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва следните категории лични данни на своите Контрагенти:
(a) минимално количество лични данни, необходими за подписването на съответния договор – име, ЕГН. Данни от лична карта се използват само ако договорът се сключва с нотариална заверка или чрез подписване от упълномощен представител чрез нотариално заверено пълномощно.
(b) лични данни за служебен контакт в хода на изпълнението на договора – тази информация е ограничена до видовете информация, които могат да се съдържат във визитните картички: име и фамилия, длъжност, име на работодателя, служебен адрес, служебен имейл адрес и служебен телефонен номер.
(c) данни относно действителните собственици, съдружници и представляващи Контрагент (приложимо при прилагане на мерките срещу изпирането на пари): имена; подпис; дата и място на раждане; ЕГН или друг личен идентификационен номер; гражданство; адрес и място на пребиваване; професионална дейност и квалификация; произход на средствата; номер, датата на издаване и валидност на лична карта/паспорт; данни от копие на лична карта/паспорт.
Получаваме от нашите Контрагенти такива лични данни (информация за контакт) на служители или други лица, на които нашите Контрагенти са възложили да бъдат лица за контакт съгласно съответния договор. Контрагентите ни, предоставящи ни тези данни, също са администратори на лични данни по отношение на въпросните данни, и носят отговорност за предоставяне на съответните Субекти на данни на цялата необходима информация в тази връзка. Нещо повече, нашите Контрагенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

Цел, основание и срок на обработването

Използваме горните данни само за следните цели:
- изпълнение на преддоговорни или договорни задължения, администриране на договори (включително водене на счетоводство и данъчно облагане), контрол върху изпълнението и събиране на дългове, защита срещу правни претенции;
- спазване на законови изисквания, приложими към определения договор и/или към ЕКО БЪЛГАРИЯ.
Основанията за това обработване са изпълнението на преддоговорни и договорни задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ и неговите приложими законови задължения, напр. за прилагане на мерките срещу изпиране на пари, за водене на счетоводство и данъчно облагане и др.
Лични данни, посочени в този раздел, се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ за следните срокове:
- данни, съдържащи се в счетоводните регистри и финансовите отчети: 11 години;
- данни, съдържащи се в документи, подлежащи на данъчни одити и необходими за счетоводни цели: 11 години;
- данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни задължения: до 6 години от датата на прекратяването на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове;
- данни, събирани във връзка с изпълнение на законови задължения – в предвидените за това законови срокове.

На кого можем да предоставим данните Ви?

Ние не продаваме лична информация на никого и споделяме такава само с трети лица, които улесняват предоставянето на предлаганите от нас стоки и услуги, каквито са нашите партньори, управляващи бензиностанциите ни, счетоводители, одитори, адвокати, доставчици на IT и други софтуерни и хардуерни услуги, държавни структури и всякакви компетентни органи, ако е надлежно изискано и доколкото е необходимо. Можем също да споделим горепосочените лични данни с нашето Централно управление, представлявано от Хеленик Петролиум S.A., Гърция.
• СЛУЖИТЕЛИ НА НАШИТЕ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ, ИЗПОЛЗВАЩИ FLEET КАРТИ
Общите условия за използване на корпоративни карти за юридически лица можете да намерите тук: ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва следните категории лични данни на държателите на Fleet Карти:
(a) имената на служителите или други физически лица, посочени от неговите корпоративни клиенти, използващи персонализирани Fleet Карти.

Цел, основание и срок на обработването

Тези лични данни се обработват единствено за целите на издаване и администриране на Fleet Карти. Основанието за обработване е изпълнението на договорните задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ към неговите клиенти и законовите му задължения, например за водене на счетоводство и данъчно облагане.
Използваме тези данни само за срока на валидност на съответната Fleet Карта.
Получаваме тези лични данни от нашите корпоративни клиенти. Поради това, те носят отговорността да предоставят на съответните Субекти на данни цялата нужна информация в тази връзка. Нещо повече, нашите корпоративни клиенти са задължени да осигурят точността на тези данни и да ги поддържат в актуален вид през цялото време. Това означава, че ако каквито и да е предоставени ни данни са променени или вече не са актуални, ние трябва да бъдем надлежно уведомени за това възможно най-скоро. Докато не получим такова уведомление, приемаме, че предоставените ни данни за контакт са точни и можем да ги използваме за посочените по-долу цели.

На кого можем да предоставим данните Ви?

ЕКО БЪЛГАРИЯ предоставя горепосочените лични данни на доставчика си на услуги, на когото е възложено да издава пластиките на Fleet Картите, както и на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.
(b)  място на зареждане на горивото, количество и цена на зареденото гориво от всеки притежател на Fleet Карта, предоставени при поискване от съответния корпоративен клиент – това обработване на данни EKO изпълнява в качеството си на обработващ лични данни по възлагане от корпоративните си клиенти (администраторите на данни за тези данни)

Цел, основание и срок на обработването
Тези лични данни се обработват от нас само за целите, за които това е необходимо на нашите корпоративни клиенти, които са поръчали Fleet Картите и свързаните с тях услуги.
Обработването е на правно основание изпълнение на договорните задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ спрямо своите клиенти и законовите задължения за счетоводство и данъчно облагане.
Тези данни се използват от нас само за следните срокове:
- срока на валидност на съответната Fleet Карта; или
- срока на валидност на споразумението, което имаме с нашия корпоративен клиент; или
- в приложимите законови срокове, ако има такива (напр. такива, приложими за целите на счетоводство и данъчно облагане).
Доколкото нашите корпоративни клиенти са администраторите на тези лични данни, те са отговорни за предоставянето на притежателите на Fleet Карти на цялата необходима информация относно обработването на личните им данни.
На кого можем да предоставим Вашите лични данни
ЕКО БЪЛГАРИЯ предоставя горепосочените лични данни на нашите доставчици на хардуер и софтуер, свързани с издаването и използването на Fleet Картите и/или за счетоводни цели, както и на компетентните органи при надлежно поискване и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

• ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТРАНСПОРТ НА ГАЗ И/ИЛИ ГОРИВА
ЕКО БЪЛГАРИЯ обработва категории лични данни на физически лица – шофьори, на които е възложен транспорт на газ и/или горива по какъвто и да е начин и от което и да е лице, напр. от транспортно дружество по възлагане от ЕКО БЪЛГАРИЯ или от Клиент на ЕКО БЪЛГАРИЯ:
(a) три имена и мобилен телефон;
(b) данни, съдържащи се в професионално свидетелство за управление на МПС и в  удостоверение за професионална квалификация за опасни товари (горива) (диплома ADR);
(c) данни относно необходим стаж в категорията на професионалното свидетелство за правоуправление;
(d) данни, съдържащи се в свидетелство за съдимост;
(e) данни за местонахождение и/или движения, получавани чрез GPS система.
Откъде имаме личните Ви данни
Личните Ви данни са ни предоставени от Вашия работодател или контрагент по граждански договор.
Цел, основание и срок на обработването
Използваме горните данни само за следните цели:
- за сключването и изпълнението на договора, по който ЕКО БЪЛГАРИЯ или негов клиент са възложили осъществяването на транспортни услуги, както и спазването и изпълнението на законовите задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ в тази връзка.
Основанието за това обработване е упражняване на правата на ЕКО БЪЛГАРИЯ и изпълнение на задълженията му съгласно съответния договор за доставка и/или превоз на газ и/или горива и по-конкретно – за осъществяване на контрол върху превозната дейност и заявяване, изпращане, получаване и администриране на доставки. Това обработване също се основава на законовите задължения на ЕКО БЪЛГАРИЯ във връзка с транспорт на газ и горива.
Можем също да обработваме личните Ви данни на основание нашия легитимен интерес да доверяваме транспортните услуги, от които имаме нужда, на надеждни партньори.
Срокът в който ЕКО БЪЛГАРИЯ ще обработва личните Ви данни, е ограничен до срока, за който това обработване е обосновано. Например, за лични данни, които могат да се съдържат в счетоводни документи, които трябва да съхраняваме по закон, този срок е 11 години. От друга страна, ще съхраняваме Лични данни, съдържащи се в документи, необходими за изпълнение на договорни отношения, до 6 години след прекратяване на съответния договор или до приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове.
Когато е приложимо, данните ще се обработват за срок не по-кратък от срокът, изискуем по закон.
• БИЗНЕС КОНТАКТИ
Ако сте предоставили на който и да е служител на ЕКО БЪЛГАРИЯ информация за вашите бизнес контакти чрез Ваша визитка или по друг начин или тази информация е публично достъпна, моля имайте предвид, че е възможно ЕКО БЪЛГАРИЯ да е включила тази информация за Вас в списъка си с бизнес контакти.
Гореизложеното означава, че в случай на бизнес нужда, за целите на изпращане на поздравления за празници или с цел да Ви предоставим информация за нашите услуги, ЕКО БЪЛГАРИЯ може да се свърже с Вас, но само във служебното Ви качество, във връзка с което имаме Вашите контакти.
ЕКО БЪЛГАРИЯ осигурява всички необходими защити на своята база данни с бизнес контакти по същия начин, по който го прави и за всички други лични данни.
Ако не желаете ЕКО БЪЛГАРИЯ да се свързва с Вас, по начина описан по-горе, моля, уведомете ни на някой от адресите, изброени в следващата точка II, и контактите Ви ще бъдат изтрити от базата ни данни за бизнес контакти.

На кого можем да предоставим данните Ви
ЕКО БЪЛГАРИЯ зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания, възможно е да споделим лични данни с наши доставчици на услуги (например, счетоводни, одиторски, правни услуги), други контрагенти, участващи в транспорта или в доставките на гориво и газ (например наши клиенти, на които осигуряваме доставки чрез Вас и/или дружества, на които е възложено управлението на бензиностанции EKO БЪЛГАРИЯ), или с други дружества от групата дружества Хеленик Петролиум, към която ЕКО БЪЛГАРИЯ принадлежи (единствено до държави членки на ЕС).
Може да предоставим личните Ви данни на компетентни органи при надлежно поискване от тяхна страна и при спазване на всички законови изисквания в тази връзка.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от ЕКО БЪЛГАРИЯ при някое от горните обстоятелства, имате следните права в тази връзка:
(a) Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, ако сте клиент, който е адресат на директен маркетинг. Ако подадете такова възражение срещу директен маркетинг, ние повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел, като никоя от услугите, свързани с Вашата EKONOMY Карта, няма да бъде ограничена по никакъв начин. Все пак, за да гарантираме, че Вашето възражение ще бъде уважено, Ваши данни ще бъдат включени в база данни на лица, възразили срещу директния маркетинг;
(b) Всички Субекти на данни имат право:
- да бъдат информирани какви видове техни лични данни се обработват от ЕКО БЪЛГАРИЯ;
- на достъп и на копие от обработваните им лични данни;
- на коригиране и изтриване на личните им данни;
- на ограничаване на обработването; и
- на преносимост.
Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини:
- чрез имейл до: office@eko.bg
- чрез писмо, адресирано до: „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130948987, адрес: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България.
Моля да имате предвид, че заявлението Ви трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.
Ако заявлението е подписано от пълномощник, към него трябва да приложите и съответното пълномощно.
ЕКО БЪЛГАРИЯ може да се свърже с Вас за допълнителна информация, ако е необходимо самоличността Ви да бъде потвърдена или заявлението Ви да бъде допълнително уточнено.
Можете също да възразите срещу директния маркетинг, осъществяван от нас, по друг начин, както е указано от ЕКО БЪЛГАРИЯ в съответното маркетингово съобщение – например, чрез натискане върху линк, предоставен в имейл.
Имате право и да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни пред надзорния орган, който за Република България е Комисията за защита на личните данни.

ПРЕКОМЕРНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ/ЗА ВАС
Ако получим лични данни, които са прекомерни с оглед нашите нужди да постигнем целите по-горе, ние ще изтрием тази информация незабавно, но не по-късно от 1 месец от получаването й.

СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
За да спомогнем за защитата на Вашите лични данни, ние сме внедрили мерки за физическа, персонална, техническа и административна защита. Регулярно обновяваме и тестваме нашите технологии за сигурност. Ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само за онези служители и обработващи, които трябва да имат тази информация, за да Ви предоставят предимства, стоки и услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители относно важността на конфиденциалността и поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация. Ангажираме се да вземем необходимите дисциплинарни мерки, за да наложим спазването на задълженията за поверителност от страна на нашите служители.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА EKO.BG
Както повечето уебстраници, и тази на ЕКО БЪЛГАРИЯ събира автоматично определена информация и я съхранява в т.нар. лог файлове. Информацията може да включва адрес по интернет протокол (IP адрес), регион или общото местоположение, от което ползвате интернет чрез компютър или друго устройство, тип на браузъра, операционна система и друга информация, свързана с ползването на нашата уебстраница, включително история на посетените от Вас раздели в нея. Използваме тази информация, за да ни помогне да създадем дизайна на нашата уебстраница по начин, който да отговаря на нуждите на потребителите й. Можем също така да използваме Вашия IP адрес с цел диагностициране на проблеми с наш сървър или за да администрираме нашата уебстраница, да анализираме тенденции, да проследяваме движенията на посетителите на уебстраницата и да събираме широка демографска информация, която ни помага да узнаем предпочитанията на посетителите. Уебстраницата на ЕКО БЪЛГАРИЯ използва също бисквитки и уеб бийкънс. Чрез тях не се проследяват посетителите, когато преминат на друга уебстраница, нито се използват за целева реклама към тях, и поради това не се влияят от сигнали „не проследявай“.
Можете да намерите повече информация за това, как ЕКО БЪЛГАРИЯ може да обработва Вашите лични данни чрез нашия уебсайт на адрес: www.eko.bg

ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЯВАНИЯ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Както нашата организация, стоките и услугите се променят от време на време, така и това Уведомление за поверителност може да се променя. Запазваме си правото да променяме това Уведомление за поверителност и Условията за ползване по всяко време, поради каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме по начин, различен от това да публикуваме измененото Уведомление за поверителност на тази уебстраница. Можем да изпращаме чрез имейл периодични напомняния за нашите уведомления и общи условия и ще уведомяваме чрез имейл нашите клиенти и партньори за съществени промени в тях, но Вие трябва да проверявате нашата уебстраница периодично, за да сте запознати с нашето актуално Уведомление за поверителност, както и с всякакви промени, които може да са въведени в него. Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Актуално

Accountant – Verification of non-fuel purchase invoices (NFR Verification)
Accountant – Verification of non-fuel purchase invoices (NFR Verification) повече
Fixed Assets Accountant
Fixed Assets Accountant повече
ЕКО България беше част от емоцията Писта София 2020
ЕКО България беше част от емоцията Писта София 2020 повече

Свали мобилното приложение EKO BG